Refleksjon er en av dine viktigste verktøy som leder

 

rodin

Refleksjon handler om å ta tid til å vurdere på ulike perspektiver av en gitt problemstilling.

Fremfor å holde fast ved sin sannhet som den eneste rette løsniningen til en gitt problemstilling, så kanskje man heller undres i større grad over en problemstilling sammen. Prøv derfor å reflektere mer sammen og utveksle tanker om en gitt problemstillingen.

Det går nesten ikke en dag vi kan lese i media at det er en eller annen arbeidskonflikt som har havnet i rettssystemet. Forskning viser også at arbeidslivet er blitt hardere, tøffere og konfliktnivået er økende. Må det være slik?

Tja, vanskelig å si, men jeg tror at gjennom dialog og sist men ikke minst ved at ledere reflekterer mer kan en del av konfliktene unngås.

Jeg fremhevet en gang at enighet er vell og bra, men det er uenighet som bidrar til innovasjon og fremgang. Da ble jeg irettesatt av en person som mente at man ikke skulle legge opp til uenigheter. Der er jeg klart uenig for det er gjennom samtaler og uenighet man kan se ting fra ulike vinkler som samlet sett bidrar til at ting eskalerer til en konflikt.

Alle og enhver har godt av selvrefleksjon, men som leder mener jeg man må priorotere dette. Det er gjennom selv refleksjonen, vi selv tar et ansvar for å utfordre vårt eget ståsted og og prøve å forstå andres tankesett. Et viktig virkemiddel i refleksjon er å stille spørsmål og å problematisere en problemstilling for å få en best mulig diskusjon og kunne belyse en problemstilling godt nok. Det kan være utfordrende å skulle samtale uten å komme til enighet, eller uten å støtte hverandres måter å jobbe på. Gjennom refleksjon og det å etterstrebe å stille spørsmål ved det bestående, er viktig for å få fremgang og unngå at avgjørelser tas på et for tynt grunnlag.

Som leder er det utrolig viktig å ikke omgi seg med Ja, mennesker. Men medarbeidere som er god på å reflektere over en problemstilling. Medarbeidere og ledere har ulike erfaringer og handler ulikt. Erfaringene kan være mer eller mindre gjennomtenkte, og det kan handlingene også være. Refleksjon er en viktig forutsetning for kvalifisert læring i en organisasjon.

På samme måte som vi snakker med barna over at de skal tenke gjennom det som skjedde og hvorfor det skjedde. På samme måte er det viktig å tenke over og evaluere de avgjørelser som er tatt i arbeidssammenheng.

I teorien leser vi at refleksjon må til for å skape læring.

En britisk studie, “Learning about reflection”, viser at studenter lærer best når de får muligheten til refleksjon i etterkant av undervisningen.

Det samme prinsippet gjelder for ledelse. Ikke rent sjeldent ser vi at en organisasjon ikke vet hvorfor ting går bra eller dårlig.

Derfor er det viktig å stoppe opp og åpne opp for refleksjon i en organisasjon. Dette muliggjør nye synspunkter og innfallsvinkler. Etter at jeg endret sammensetning av min nåværende toppledergruppe med flere kvinner og alderssammensetningen har vi fått en annen dialog og samspill i ledergruppen. Det handler ikke om at det var en dårlig ledergruppe tidligere, langt derifra, men ved større mangfold av kjønn og alder har vi fått til en annen dialog og diskusjoner. Derfor handler det om som toppleder at man legger tilrette og rom for uenighet fremfor å bare omgås JA mennesker.

Det handler om at enhver må overveie holdbarheten i sitt eget standpunkt der og da. Hvordan gikk det egentlig? Jeg som leder må være åpen for nye perspektiver for å hindre eget tunnelsyn. Det vil si og ikke bli så blendet av eget ståsted og inkompetanse ved at vi overser nyttige innspill som kan gi relevant merverdi til det videre arbeidet. Selv tvinger jeg meg selv til å sette av tid til refleksjon etter viktige møter og oppdrag. Det beste er at jeg ”kommer på” at jeg kan velge å gjøre ting annerledes neste gang. Jeg har også kjent at denne metoden hjelper meg å bli mindre påstålig. Og det er aldri feil!

Undring og ettertanke er to andre ord for refleksjon. Ønsker du å bli en god leder er det essensielt å reflektere jevnlig og gjerne daglig. I en hektisk hverdag og krav til hurtig innfrielse av målkrav kan forårsake at verdifull innsikt blir borte på veien.

Derfor er refleksjon viktig. Det handler om å kunne se ulike problemstillinger fra nye vinkler og ståsteder. Det er evnen til å legge nye erfaringer på de gamle. Dette gir oss muligheten til å se flere nyanser og  få større forståelse for helheten og reduserer vårt tunellsyn. Refleksjon gir anledning til å være utenfor oss selv, å betrakte en situasjon fra en fjelltopp hvor vi ser utover hele landskapet.

Enten du er medarbeider eller leder muliggjør refleksjon at vi:

bedre forstår våre egne handlinger og mønstre

ser ting fra andres ståsted

klarer å skille ut egne følelser fra andres

klarer å se større sammenhenger

Alle og enhver bør prirotere tid til selvrefleksjon.

“Hva skjedde egentlig møtet i dag?”, “Hva var grunnen til at jeg fadet ut?”, “Hva kunne jeg gjort annerledes? Hva var grunnen til at jeg valgte som jeg gjorde? Hva er årsaken til at møtet ikke ble vellykket? Hva kunne jeg ha gjort annerledes? Hva kan jeg lære her?”

Målet er ikke å finne rett eller galt, men å forstå bedre våre egne reaksjoner og handlinger i en konkret situasjon. Det gir større handlingsrom neste gang vi er i samme situasjon.

Leave a Reply