Prosessledelse bør i større grad inn som styringsverktøy for virksomhetsstyring i offentlig sektor

Prosessledelse bør i større grad inn som styringsverktøy for virksomhetsstyring i offentlig sektor

BPM

Vi ser det at byråkratiet de siste årene har vokst betraktelig sentralt med 1000 nye stillinger. Som privat person som er interessert i politikk og sist men ikke minst som endringsleder mener jeg at det er viktig at offentlig sektor å bli mer prosessorientert. Ser vi på helsesektoren og spesialisthelsetjenesten som jeg har erfaring med må de omstille seg. Hvis ikke vil én av tre jobber i Norge være innen helse og omsorg i 2060, noe som ikke er teknisk eller økonomisk mulig.

Offentlig sektor står overfor en rekke utfordringer, blant annet behovet for å forbedre organisasjonsytelsen, minimere risikoen, gjennomføre organisasjonspolitikk og redusere komplekse interne prosesser.

Prinsipper som i dag benyttes innen prosessledelse vil kunne bidra at offentlig sektor enklere kan virksomhet styre og håndtere operasjonelle utfordringer for å levere bedre offentlige tjenester med økt effektivitet.

Business Process Management, BPM er en systematisk tilnærming for å forbedre organisatorisk ytelse innad i en organisasjon som ofte i dag benyttes i privat næringsliv. Det fokuserer på forretningsprosessmodellering, forbedring, automatisering og ledelse. Gjennom prosessanalyse i sin helhet bidrar metodikken til å eliminere grensene mellom enheter og tradisjonell silovegger, informasjonssystemer og mennesker. Erfaringer jeg selv har innen spesialisthelsetjenesten er fra tverrfaglig spesialisert rehabilitering, TSR. Her gikk man fra tradisjonelle silo fagmiljøer til tverrfaglige miljø noe som var en nødvendighet for effektivitetens skyld. Sist men ikke minst for å kunne involvere pasienten i større grad hvor pasienten-/brukeren blir i sentrum.

En BPM implementering vil kunne bidra til og forbedrer ikke bare avkastningen av investeringer, men også synlighet, ansvarlighet og forutsigbarhet av ulike prosjekter og operasjoner i en organisasjon.

Forbedring av virksomhetsprosess

Utviklingen av en forretningsprosessmodell er viktig for å maksimere effektiviteten og effektiviteten av forretningsprosesser innenfor prosjektets omfang. Denne fasen er den mest innovative i BPM-syklusen og kan innebære ikke bare arbeidsgruppen fra organisasjonen, men også viktige interne og eksterne interessenter. Når det er identifisert og modellert, kan ulike nye prosessalternativer være oppførsel simuleringer, kapasitet, ressurs og kostnadsplanlegging, mulighetsstudier, etc. for å svare på spørsmålet “Hva er den ønskede fremtidige status for forretningsprosessene?”.

Hva er en virksomhetsprosess?

Forretningsprosess er en tydelig definert rekkefølge av aktiviteter som involverer mennesker, utstyr, programvare, informasjon og ressurser som er rettet mot å skape et produkt eller en tjeneste, det vil si å skape verdi. Gjennomføringen av BPM-prinsippene gir høyere produktivitet, bedre synlighet, raskere endringer, lavere kostnader og mindre feil og forsinkelser når du utfører aktiviteter.

 

Leave a Reply