Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt (John Dalberg-Acton)

Image result for makt

Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt (John Dalberg-Acton) kanskje viktigere enn noen gang å påpeke dette til mennesker i maktposisjoner. Dette er definitivt noe som enhver leder bør reflektere over hva betyr. Særlig kan det virke som om noen ledere ikke evner å forstå hvordan et asymmetrisk maktforhold betyr og hvordan makt påvirker både en selv og de som har mindre makt enn en selv.

Det var med stor interesse jeg fulgte deler av Mediekonferansen i Tromsø sendt på Dagsnytt 18, NRK 2 i kveld. Trond Giske var en av de inviterte, med det jeg vil kalle fritt uttalingsrom i beste sendetid.  Når det er sagt har jeg ingen kjennskap Giske eller alle de sakene som har versert rundt hans person utover det som har vært i media.

Giske er ikke hvem som helst, han er fremtredende politikker som har innehatt ulike viktige posisjoner både i stortinget og i regjeringen. Derfor er det med undring jeg observerte hans argumentasjon i kveld.

Det kan synes som om det er mange maktpersoner ikke forstår hva et asymmetrisk maktforhold betyr. Sist men ikke minst hvordan maktforholdet har påvirker de selv og sist men ikke minst de som er rundt dem med «lavere» stand og stilling enten i en organisasjon eller samfunnet forøvrig. Så sent som i dag diskuterte jeg denne problemstillingen med en leder. Vedkommende hadde en opplevelse av at mange vektla ting ut fra vedkommende stilling. Noe som jeg bekreftet at de fleste i en organisasjon behandler og opptrer annerledes overfor de som har mer makt enn de selv.

Det er klare forskningsresultater både internasjonalt og sist men ikke minst her hjemme som viser at mennesker som får makt, lett kan bli selvsentrerte og mindre gode til å både motta og forstå negative tilbakemeldinger.

Det som er viktig å forstå er at alle vi som har formell makt i form av en posisjon, vil alltid bli behandlet annerledes av de med mindre formell makt enn oss selv. Samme hvor uformell og folkelig jeg som toppleder vil være, vil det alltid være et asymmetrisk maktforhold mot de som har mindre formell makt enn meg i en organisasjon eller mellom en mentor og adept. Ergo blir det jeg sier og gjør vektlagt i mye større grad enn hva en kanskje tenker over. Derfor mener jeg det er viktig å bruke tid til selvrefleksjon over egen væremåte og adferd. Hvordan er jeg som leder, hvordan opptrer jeg som leder, hvordan påvirker jeg mine omgivelser etc.

Derfor mener jeg det er viktig å drive med selvutvikling og bruke tid på selvrefleksjon. Det finnes mer en nok forskning resultater som viser at makt korrumperer, sist men ikke minst at økt makt og innflytelse over våre omgivelser også påvirker dine og mine vurderingsevner både negativt og positivt. Et av de mer negative utslagene av makt at en lett kan bli selvopptatt og få en svekket dømmeevne og vilje til å innta andres perspektiv. Ubevist blir vi som har formell makt påvirket og får lett ett annet syn på seg selv og andre. Forskning viser at ledere som innehar formell makt ofte kan nedvurdere andre i negativ retning, sette andre i bås og se på seg selv som hevet over regler som gjelder andre. Samtidig som en i mindre grad evner takle negative tilbakemeldinger fra andre.

Det handler om å forstå og kjenne seg selv i møte med andre og hvordan en selv påvirker sine omgivelser som leder. Enhver leder må forstå at maktforholdet mellom leder og ansatt kan være en forstyrrende faktor i særdeleshet. Derfor må ledere være bevisst og evaluere sin egen lederstil heletiden.

Makt er et tveegget sverd, derfor bør en som leder være bevist på det makt gjør med en som person og leder.  Personlig tror jeg det er viktig å søke etter de som kan utfordre deg og om bringer inn ett annet perspektiv enn hva en selv har. Omgir du deg med bare «ja» mennesker vil de bare bekrefte det du selv tror og mener. Det er ikke rart at makt korrumperer når en ser at noen ledere bare omgir seg med «ja» mennesker. Ett stort flertall av de som er ledere klarer ikke redegjøre for hvorfor de vil være ledere og inneha makt. Personlig mener jeg det er viktig at en leder er bevist på de drivkrefter som driver en som leder. Videre bør en ha en klar visjon med hva en ønsker å utrette med sitt lederskap. Alle og enhver kjenner vi til ledere som har karret til toppen og samlet seg makt uten at de har en klar visjon og mening med sitt lederskap. Ergo så svinner deres integritet som dugg for solen, og det er umulig å forstå hva det er de står for og ønsker å oppnå med sitt lederskap.

Til mine adepter sier jeg at de bør søke selvinnsikt og finne ut hva de vil med sitt lederskap før de søker makt. Ved å søke ulike meningsutvekslinger og reflektere over eget ståsted, vil en kunne videreutvikle sitt eget lederskap, som kan bidra til å minimere at en lar seg korrumpere av makt og innflytelse.

 

Leave a Reply