Hva er din lederstil Glenn?

Hva er din lederstil Glenn?

Som påtroppende toppleder for Fretex Miljø AS, har jeg fått spørsmål om hvilken lederstil jeg har.

I utgangspunktet har jeg en lederstil med frihet under ansvar og med stor autonomi for mine ledere og ansatte. Som tidligere deltager på Årets Unge Leder, svarte mine ledere og ansatte følgende på meg som leder. Den er nok coachende og utfordrende til hvorfor ting er som de er, dette for hele tiden søker kontinuerlig forbedring.

Tidligere har mine overordnede og sist men ikke minst mine ledere og ansatte som har rapportert til meg som kanskje er det viktigste, gitt meg enten lik eller høyere skår en meg selv på min lederstil.

Skjermbilde 2017-12-13 10.34.52

Skjermbilde 2017-12-13 10.35.17

Skjermbilde 2017-12-13 10.35.35

Personlig er jeg av den oppfatning at lederstil bør være situasjonsbestemt. Derfor bør en velge rett lederstil i forhold til situasjonen og målene vi ønsker å nå er viktig av flere grunner. De viktigste grunnene er kanskje at lederstilen påvirker og til dels avgjør:

  • Organisasjonskulturen, verdigrunnlaget og de gjeldene normene
  • Virksomhetens effektivitet og resultater
  • Virksomhetens innovasjons- og omstillingsevne
  • Medarbeidernes trivsel og motivasjon
  • Det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Hvordan medarbeiderne kommuniserer og samhandler med hverandre
  • Hvordan beslutninger tas og arbeidet utføres
  • Organisasjonens og medarbeidernes læringsevne og -vilje

Det finnes drøssevis av teorier og modeller som prøver å forklare hvilken lederstil som er best, men jeg er av den oppfatning at ledelse er situasjonsbestemt. Jeg er derfor av den oppfatning av at det av den grunn er det umulig å velge en lederstil og tro at den vil passe alle situasjoner. Som nevnt oven så mener jeg at lederstilen må alltid velges ut ifra situasjonen en står ovenfor og målene som en ønsker å nå.

I det daglige arbeidet må en prøve å kombinere en lang rekke situasjonsbestemte lederstiler, avhengig av situasjonen og målene, og bruke dem med kløkt for å nå de langsiktige og kortsiktige målene.

Min personlige mening er at jo flere lederstiler du behersker og jo bedre du er i stand til å kombinere dem og velge rett lederstil i forhold til situasjonen, jo bedre leder vil du bli.

Det er stor forskjell på å lede en stor organisasjon med flere hundre ansatte i forhold til en småbedrift med 10 ansatte. Lederstilen må dermed alltid ta hensyn til organisasjonens størrelse. Det er viktig at lederstilen ikke bare tilpasses arbeidet som skal utføres, men også medarbeidernes kompetanse og motivasjon.

I tillegg må en alltid ta hensyn til organisasjonens alder, da det er svært mye enklere å endre en organisasjonskultur som ennå ikke er satt i veggene i forhold til en gammel, veldrevet organisasjon med gamle innarbeidede normer, rutiner, rollefordelinger, arbeidsmetoder, holdninger og forventninger.

Lederstilen må ikke bare ta hensyn til medarbeidernes oppgaver, kompetanse og motivasjon. Lederstilen må også passe med virksomhetens forretningside, visjon, mål og strategier, da den i stor grad former organisasjonskulturen som dannes over tid, samt hvordan medarbeiderne og ledelsen tenker og handler.

Jeg er nok en leder som gir mine ledere stor autonomi, forutsatt at de leverer. Jeg utfordrer de nok på hvorfor ting er som der for at vi som organisasjon hele tiden skal søke kontinuerlig forbedring. Samtidig er samspill viktig for meg som toppleder.

Videre mener jeg det er viktig med raushet:

Vis din raushet

Forskning støtter også opp om at raushet i leder rollen er viktig:

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/12/raus-ledelse/

 

Leave a Reply