Gratulerer med FN dagen og 75 års jubileet i dag lørdag 24. oktober 2020

Gratulerer med FN dagen!

På sine 75 år har FN bla. koordinert og arbeidet med å bekjempe fattigdom, krig, menneskerettigheter, klimaendringer og hjelpe folk på flukt og i kriser. FN ble etablert da andre verdenskrig nettopp var avsluttet. Å sikre internasjonal fred og unngå nye kriger ble derfor hovedoppgaven til FN. FN-pakten er en traktat som ikke bare beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre fred mellom stater, men også jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene.

Med Covid19 Pandemien på full fremmarsj i 2020 har viktigheten av multilateralt samarbeid blitt ekstra viktig med tanke på koordinering og håndtering av pandemien på verdensbasis. Ett godt internasjonalt samarbeid er derfor viktigere enn noen gang for at verden skal snu de negative trendene og komme ut av en stadig økning av pandemien på en forsvarlig og god måte.

Å nå FNs bærekrafts mål er kanskje vår tids viktigste oppgave fremover. De består av totalt 17 mål og 169 mål som skal løse mange av verdens største problemer innen 2030. Vi snakker om å få en slutt på ekstrem fattigdom og sult, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening om de 17 bærekraftsmålene. Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Bærekraftsmålene kan oppsummeres i at «ingen skal utelates», vi snakker om likeverd, rettferd og menneskeverd. Det er få tema som er så gjennomgående i vår kulturarv som fattigdom, rettferdighet og fred. Det handler om vår oppgave å ta vare på hverandre og å forvalte jordkloden på en god og bærekraftig måte. Så vi kan overlate jorden til neste generasjoner i forsvarlig og god stand. Disse målene, som verdenssamfunnet har enes om, gir oss muligheter for samhandling mellom myndigheter, trossamfunn, sivilsamfunn og næringsliv. De er som ett rammeverk for det internasjonale storsamfunnets strategi- og tiltaksplan knyttet til samfunnsansvar og ansvarlig forretningspraksis. Det betyr at vi sammen trenger å bygge et bærekraftig fundament for fremtiden i dag, som vil tillate alle fremtidige generasjoner å leve med verdighet uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell legning, religion og hvor du ble født i verden. Effekten av disse målene på global bærekraftig utvikling vil i stor grad avhenge av verdens evner til å etterleve disse målene. Det handler om at vi klarer å bekjempe fattigdom, redusere ulikhetene i verden, redusere klimaavtrykket og dagens miljøforringelse, og skape fred og en mer rettferdighet verden.

En av vår tids største samfunnsutfordringer i Norge er en eller annen form for utenforskap. Utenforskap koster samfunnet milliarder hvert eneste år – sist, men ikke minst er de de menneskelige kostnadene store. Det menneskelige aspektet ved å forebygge utenforskap er viktig, det handler også selve om bærekraften i velferdssamfunnet. Skal vi klare å bygge en bærekraftig fremtid må vi i mye større grad omfavne annerledesheten i dagen samfunn og gi en større aksept for de som ikke passer inn i samfunnets A4 normer. Et bærekraftig og inkluderende samfunn har plass for at alle kan få bidra med sin kompetanse i arbeidslivet og muliggjør deltakelse i en eller annen form. Mange mennesker står i dag utenfor det norske arbeidslivet og flere har hull i cv`en, på tross av et ønske om og evne til å delta. Dette gjelder blant annet innvandrere, bosatte flyktninger og unge i fare for å bli uføretrygdet. Sist, men ikke minst gjelder dette mange uføre som kanskje ikke har 100% arbeidskapasitet, men de har like fullt en uutnyttet arbeidskapasitet. Skal Norge klare å opprettholde konkurransekraften og velferdssamfunnet fremover, må vi klare å skape et samfunn som omfavner og inkluderer annerledesheten. Dette må skje gjennom at vi klarer å nyttiggjøre ulike menneskers forskjellighet, variert kompetanse, erfaring, alder, kjønn, legning og sist men ikke minst kulturell bakgrunn på tross av at noen måtte ha hull i cv`en.

Alt begynner med deg og meg, og det hviler et større ansvar på alle de som har en ledende stilling og ansvar til lede an. Hver og en av oss som kjenner oss som noenlunde innenfor et system har et samfunnsansvar som døråpnere for de som står utenfor. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en. Å utgjøre en forskjell i verden kan virke som en enorm oppgave, men alt det som trengs er å utgjøre en forskjell i ett enkelt menneskes liv. Plutselig er det som virker smått og ubetydelig med på å utgjøre en forskjell, sakte, men sikkert blir verden til et bedre sted.

Leave a Reply