Dialog er nøkkelen til relasjoner mennesker imellom – De fleste lytter i dag ikke med hensikten å forstå; de lytter med hensikten å svare.

Se kildebildet

Dialog er nøkkelen til relasjoner mennesker imellom. Det handler om å lytte og forsøke å forstå det som en kanskje ved første anledning ikke forstår.  Videre er det viktig å ha evne til å se ting i et større perspektiv og ikke bare det åpenbare. Som mennesker og i særdeleshet de som er i ledende posisjoner er man avhengig av å ha god dialog med medarbeidere og andre for å kunne skape gode resultater.

Å lytte er en kunst, å tenke på hva en skal svare mens den andre personen forklarer sin ide, er ikke det samme som å lytte. De fleste lytter i dag ikke med hensikten å forstå; de lytter med hensikten å svare.

Det å lytte betyr; prosessering av det vi blir fortalt, kunne gi det en forståelse og at en legger inn nok innsats til å forsøke å forstå hva som faktisk blir kommunisert. Det handler om å kunne leve seg inn i og å prøve å forstå en problemstilling utfra ett annet perspektiv enn sitt eget.

Målsettingen er at vi gjennom dialogen skal få et større perspektiv og kunne se en sak fra flere vinkler på tross at en kanskje har helt forskjellig syn på en sak i utgangspunktet. Gjennom dialogen søker vi å forstå hverandre. Der vi i debatten gjerne vil vinne over hverandre, er målsettingen i dialogen å overvinne stereotypier og rett- og galt bildet hos oss selv. I forhandlinger forsøker en å oppnå enighet, mens gjennom dialogen er målet å forstå mer av det vi kanskje ikke er ening i. En bedre forståelse av den annen part blir også en dypere forståelse av seg selv. Dette betyr ikke det samme som lettvint relativisme. Jeg oppgir ikke det jeg holder for sant og rett, hvis ikke sterke grunner overbeviser meg. Men det betyr en selvinnsikt i at mine erfaringer er mine og det er min tolkning rett eller galt. På samme måte som de andre også har sine erfaringer og tolkninger. Hvis jeg hadde vært i deres sted, ville jeg antagelig ha tenkt det samme som dem. Det handler om å anstrenge seg for å forstå deres tenkemåte ut fra den erfaring og kompetanse de besitter. Ikke for ukritisk å overta den, men for å få et bredere perspektiv av virkeligheten og ikke bare ut fra ditt og mitt verdensbilde.

Å lytte krever tid, å forstå krever tid, å endre oppfatning krever tid. Tidsnød er en av dialogens største utfordringer.

Leave a Reply