Barnefattigdommen fortsetter å øke i Norge viser nye tall fra Bufdir og andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er mer enn tredoblet siden 2001. For tredje året på rad er Drammen den bykommunen med mest barnefattigdom – med en andel på 18,6 prosent.

Bildet kan inneholde: himmel og utendørs

Barnefattigdommen fortsetter å øke i Norge viser nye tall fra Bufdir og andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er mer enn tredoblet siden 2001. For tredje året på rad er Drammen den bykommunen med mest barnefattigdom – med en andel på 18,6 prosent.

Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. Fra 2013 økte antallet fra 84 000 til 105 500 i 2017. Fattigdommen blant barn er nå høyere og vokser raskere enn fattigdom blant voksne.

Det at Drammen topper denne statistikken for tredje år på rad er for dårlig, og her må byens politikere ta grep. Fattigdom betyr også det å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet.

Det er store konsekvenser av barnefattigdom for den som er berørt. Forskning viser at barn i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn. Dermed går de glipp av en viktig arena for barn og unge hvor de kan treffe andre og få mulighet til å utvikle ferdigheter. Barnefattigdom skaper igjen utenforskap som ensomhet og opplevelse av utenforskap.

Det er en signifikant sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og psykiske helseproblemer hos barn. Foreldres utdanningsnivå og familiens inntekt påvirker flere forhold knyttet til psykisk helse, som følelsesmessige problemer, adferd, hyperaktivitet og problemer med samhandling med jevnaldrende.

Barnefattigdom rammer barn med innvandrerbakgrunn i særlig grad. Å vokse opp med lav inntekt kan gjøre det vanskeligere for barn med innvandrerbakgrunn å bli integrert. Utfordringer knyttet til språk og kjennskap til formelle og uformelle systemer i det norske samfunnet kan øke når man ikke har tilgang til viktige sosiale arenaer. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør en økende andel av barn i lavinntektshusholdningene, og er overrepresentert i lavinntektsstatistikken.

Det å vokse opp i barnefattigdom er både stigmatiserende og kan bidra til en problematisk oppvekst. Som kan gi utslag i dårligere skoleresultater, som er den viktigste faktoren for hvordan barn mestrer senere voksenliv.

Det viktigste våre folkevalgte i Drammen kan gjøre er å sette seg inn i tallene for barnefattigdom og familier som strever i Drammen. Dernest må det på plass en handlingsplan og strakstiltak for hvordan de skal arbeide med å bedre forholdene for fattige barn og familiene deres. Det er nødvendig å forbygge barnefattigdom lokalt for å sikre barns velferd og inkludering. På lengre sikt er det viktig å forebygge fattigdom for å hindre at dette går i arv i fremtiden.

Leave a Reply