Annerledeshet er en styrke som stor samfunnet må lære seg omfavne – ikke latterliggjøre

Related image

Det snakkes om viktigheten av mangfold, på den annen side puttes alle i den samme A4 trakten med enhets- og likhetskolen på tross at vi alle har ulike evner og interesser. Etter endt skolegang forventes det i mer eller mindre grad at en tar høyere utdanning, får en jobb, stifter familie, begynner å betale skatt og blir en verdifull samfunnsborger. Det er et lite rom å være «litt utenfor A4».  Vi som samfunn må i større grad se på annerledesheten som en styrke og omfavne det. En av vår tids største samfunnsutfordringer er en eller annen form for utenforskap. Utenforskapet skapes av dagens normer og krav.

Vi læres opp til at vi skal være unike, men ingen vil likevel ikke være annerledes. På den ene siden snakkes det om viktigheten av å gå egne veier i livet, på den annen side så må alle tilpasse seg samfunnet A4 krav og forventninger. Det blir som et liv med to motstridende drivkrefter. På den ene siden blir man oppfordret til å være en unik, selvstendig og uavhengig person – og på den andre siden å være et avhengig medlem av stor samfunnet som sosialt fellesskap setter sine normer og krav. Dagens samfunnsstrukturer er ikke bygd for å få frem verdien av annerledesheten hos hver enkelt av oss.

Du skal ikke skille deg mye ut før du blir lagt merke til i samfunnet, enten det er med blikk man får, ulike kommentarene som slenges eller hviskingen og snakking bak ens rygg fordi man kanskje ikke er helt A4. Vi må innse at ikke alle passer inn i den samme A4 trakten. Mange finner i dag ikke sin plass innenfor samfunnets rammer. Vi som samfunn skaper i dag en verden der det ikke er rom for å være annerledes. Er man litt utenfor samfunnets A4 forventinger mangler det ikke på karakteristikker på hvordan man er,  fra alle de som vet så mye bedre.

Vi trenger å bli mer rause med hverandre slik at samfunnet kan tåle mer annerledeshet i særdeleshet, for de som ikke finner sin A4 plass. Samfunnets A4 rammer kan bidra til å kvele menneskers drømmer og originalitet. Ved å utelukke alt det som vi ikke alltid forstår, bidrar vi til å snevre inn normaliteten i samfunnet. Og vi blir sittende igjen med et trangt individfokusert prestasjonssamfunn som få passer inn i. Det er ikke uten grunn a mange i dag føler seg mislykket og ikke finner sin plass i samfunnet.

De menneskelige kostnadene ved utenforskap er store for de som faller utenfor. Det menneskelige aspektet ved å forebygge utenforskap blir derfor viktigere og viktigere i tiden som kommer. Det handler om selve bærekraften i dagens velferdssamfunn. Vi må jobbe forebyggende for at færrest mulig faller utenfor, samtidig må vi må bestrebe oss på å skape et samfunn som er raust og har rom for at ikke alle passer inn i det standardiserte A4 rammeverket. Vi må bli flinkere til å se kapasiteten i hvert enkelt medmenneske, slik at den enkelte ser sin verdi, og får et godt liv der de kjenner mestring ut fra sine egne forutsetninger.

En god dose nysgjerrighet og interesse fremfor latterliggjøring av det en ikke alltid forstår er viktig. Ulikheter mellom mennesker er kilden til mangfold. Selv har jeg alltid jobbet for å få mest mulig mangfold av alder, kjønn, utdanning etc. i de organisasjoner jeg har ledet. Fravær av mangfold kan kanskje betegnes som «enfold». Jeg er overbevisning at samfunnet i større grad må tørre å verdsette og omfavne annerledeshet som en normal diversitet, og se på dette som en uutnyttet ressurs og styrke fremfor noe underlig og rart.

Som far, ektemann, toppleder og ideellsjel er jeg opptatt av å ikke sitte fast i gamle vaner og regler. Det er lett å sette seg fast i gamle vaner og mønstrer om vi ikke blir utfordret på vårt tankesett. Der det ikke er rom for spørsmål ved det etablerte kan det lett bli stagnasjon. Da trenger vi alle dem som ser annerledes på tingene og som tør stille spørsmål ved det etablerte. Gjerne som et lite barn som undrer og lurer på det meste og ofte til det irriterende. Vi må fremelske alle dem som er annerledes i alle former og tanker. Det er først når vi gjør dette vi kan si som samfunn at vi ivaretar et mangfold og utnytter hvert enkelt menneskes iboende ressurser. Individualitet er en styrke i samfunnet når individualiteten ivaretas og inkluderes. Annerledes tenkning er nødvendig for innovasjon og fremgang.

Å motvirke utenforskap, begynner i det små og det begynner med hver og en av oss. Vær den som tar annerledeshet på alvor. Vær inkluderende og ikke minst, våg å satse på de som er annerledes både i venneflokken og i arbeidslivet! Vi må selv være den forandringen vi ønsker å se i samfunnet og være verdibærere av et inkluderende, mangfoldig og likestiltsamfunn.

 

Leave a Reply